ANBI

ANBI

1. STICHTING NEDERLANDS NATIONAAL OORLOGS- EN VERZETSMUSEUM

Verkorte naam: Oorlogsmuseum Overloon 
Adres: Museumpark 1, 5825 AM te Overloon

Fiscaal nummer: 002911310

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41080848

Statutair doel:
Het beheren en behouden van een collectie van materialen van en over de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van educatieve doeleinden en het in stand houden van een museum hiertoe.

Raad van Toezicht: 
Voorzitter: L. Besselink 
Overige leden: mevr. F. Kossen, G.J. Brok, P. Eland, E. Verhoeven en P. Verhoeven

Directeur-bestuurder: E. van den Dungen

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium. Enkel reiskosten ten behoeve van vergaderingen van de Raad van Toezicht en anderszins ten behoeve van het museum van de stichting worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder onderschrijven de Ethische Code voor Musea (ICOM). Voor de tekst van de code klikt u hier.

De laatste jaarrekening (zie: NOVM) kunt u hieronder downloaden.

 

2. STICHTING HISTORISCH MATERIAAL OVERLOON (SHM)

We lichten u graag toe wat anno 2022 de beleidsmatige uitgangspunten zijn van SHM:

  • SHM streeft er naar om een collectie materialen te beheren die in totaliteit een representatief en pluriform beeld kunnen geven van de Tweede Wereldoorlog in Europa.
  • SHM ziet zichzelf vooral als rentmeester van de collectie die zij onder haar vleugels heeft, met als primaire beheertaak om een collectie van materialen, bestaande uit zowel objecten als documenten, en zowel civiel als militair van aard, in stand te houden voor de lange termijn.
  • Tot haar beheertaken rekent SHM ook het verwerven en afstoten van materialen als dit bijdraagt aan haar collectiedoelstelling. En daarnaast kan zij opdracht geven tot conservering en restauratie van materialen voor zover de staat ervan dat vereist of de mogelijke presentatie van deze materialen daarmee wordt verbeterd.
  • Voor de uitvoering van haar beheertaken maakt SHM gebruik van diensten van derden. SHM heeft zelf geen personeel in dienst en maakt ook geen gebruik van de inzet van vrijwilligers.
  • Voor de bekostiging van haar beheertaken dienen huurinkomsten van de collectie, en incidenteel opbrengsten uit verkopen, subsidies van cultuurfondsen en giften van derden. De liquide middelen die SHM ter beschikking staan worden uitsluitend op een bancaire rekening-courant aangehouden en niet financieel belegd.

In bijgaand activiteitenverslag leest u wat SHM in 2021 heeft beziggehouden. Tevens treft u hier het ingevulde standaardoverzicht aan dat de belastingdienst voorschrijft voor grote ANBI-instellingen.

Raad van Toezicht: 
Voorzitter: L. Besselink 
Overige leden: G.J. Brok, J. Kreunen, P. Oomen, E. Verhoeven en P. Verhoeven

Directeur-bestuurder: E. van den Dungen

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium. Enkel reiskosten ten behoeve van vergaderingen van de Raad van Toezicht en anderszins ten behoeve van het museum van de stichting worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder onderschrijven de Ethische Code voor Musea (ICOM). Voor de tekst van de code klikt u hier.

360 dagen per jaar geopend - voor alle leeftijden - gratis parkeren
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.